ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒