กิจกรรม ทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒