ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ผลลัพธ์ตามผู้เรียน DOE (Desired Outcomes of Education)