เข้าพบท่านชวน หลีกภัย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร