การเรียนรู้บทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพ แนวทางแผนงานที่จะดำเนินการร่วมกับเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะระดับ