ประชุมประชาคมตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๒