งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๒