พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒