การสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยสถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา