ร่วมกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยร่วมกับหน่วย อปพร.ตำบลควนธานีและ อบต.ควนธานี เนื่องในวันก่อตั้ง อปพร. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง