โครงการค่ายอาสาสิรินธรตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557 ณ บ้านเกาะมุกต์ อ. กันตัง จ. ตรัง