ประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒