การอบรมหลักสูตรเตรียมผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒