โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างภาวะผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในชุมชน จัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี