ประชุมประจำปีของโครงการวิจัย GEOHealth Hub: improving Agricultural Health in Southeast Asia