นิเทศการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๒ งานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ ๑