นางสาวกมลวรรณ สุกแดง

ตำแหน่ง: 
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
หัวหน้าหลักสูตร