บรรยายพิเศษในหัวข้อเทคนิคการบริหารงานการสอนงาน การควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการทำงานในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๙