สำรวจพื้นที่บริเวณบ้านพักอาจารย์และหอพักนักศึกษาเพื่อที่จะปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยให้มีความสวยงามและปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย