ตรวจบำรุงรักษา ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย