อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ เขตสุขภาพที่ 11 และ 12