งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๗ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE FUN FUN NO DRUGS เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด