ประชุมกลั่นกรองเรื่องเสนอสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒