ผู้เข้ารับการอบรมโครงการผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ