ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ในโครงการทำเล่นๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี