วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ. เมือง จ. ตรัง