เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านมดตะนอยพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนบ้านมดตะนอยในครั้งนี้ด้วย