เยี่ยมชมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงสัตว์ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมดตะนอย