ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒