เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการสานงานเสริมพลังเครือข่ายสุขภาวะภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน-อาหาร และการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน)