อบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยผ่านกระบวนการสหสาขาวิชาชีพ