ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูพี่เลี้ยง หลักสูตรเสริมสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวในระดับปฐมภูมิ