โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการประเมินคุณภาพแบบไขว้สายงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑