ร่วมปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญการผลิตน้ำประปาจากการประสานงานของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 สงขลา