โครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่นการประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) และกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒