สังเกตการณ์และให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (Seamless referral system) เขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒