อภิปรายการนำเสนอผลการฝึก และประเมินผลการฝึประสบการณ์โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ ๒