สังเกตการณ์และให้กำลังใจการสอบประเมินความรู้รวบยอดตามมาตรฐานวิชาชีพในภาคปฎิบัติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑