พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (Seamless referral system) เขตสุขภาพที่ ๑๒