ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒