กิจกรรมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒