ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานตามโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"