งานมหกรรมวิชาการประกวดผลงาน/คัดเลือกผลงาน ประจำปี ๒๕๖๒