การประชุมเชิงปฏิบัติการในการปรับแผนยุทธศาสตร์งานแผนไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่