พิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วัอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒