พิธีถวายเทียนพรรษาในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒