ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพของบุคลากรเครือข่ายสหเวชศาสตร์ ระยะที่ ๒