ประชุมพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและเตรียมความพร้อมเพื่อการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓