โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑