รายงานผลตามแผนปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาส 3